Dla kandydatów do zakonu


|  Kontakt   |  Kandydaci na braci zakonnych   |  Kandydaci na kapłanów zakonnych  |
|  Postulat  |   Nowicjat  |  Klerykat   |  Juniorat   |

 

Jeśli pragniesz, na wzór św. Franciszka z Asyżu, w duchu pokory i ubóstwa naśladować Chrystusa, zapraszamy Cię do naszej braterskiej wspólnoty. Do Zakonu przyjmujemy kandydatów na kapłanów i na braci zakonnych.

Kontaktul. Teresińska 32, 96-515 Teresin
tel. 781 213 240
e-mail: barkafranciszkanie@gmail.com
Strona: barka.franciszkanie.pl

Kandydaci na braci zakonnych


Kandydaci na braci zakonnych przyjmowani są do 35 roku życia, powinni ukończyć przynajmniej Szkołę Zawodową. Po przyjęciu odbywają roczny postulat, a następnie rok nowicjatu wieńczony złożeniem pierwszych ślubów zakonnych na jeden rok. Następnie przechodzą na formację Junioratu, trwającą pięć lat, gdzie pogłębiają wiedzę teologiczną, ogólną i zawodową. Ten okres formacji kończą złożeniem ślubów wieczystych. Pobyt w zakonie jest bezpłatny, natomiast za wszelką pracę bracia nie otrzymują wynagrodzenia materialnego. Bracia zakonni w klasztorach pełnią różne funkcje: organisty, furtiana, zakrystiana, zaopatrzeniowca, gospodarza domu, ogrodnika, niektórzy z braci podejmują zajęcia w wydawnictwie, w drukarni, administracji. Zachowanie ślubów oraz życie wspólne wymaga od zakonników ofiary. Dlatego w zakonie mogą wytrwać jedynie ci, którzy są zdolni do przezwyciężenia miłości własnej, nie liczą na łatwe życie, a siłę do wytrwania czerpią będąc w zjednoczeniu z Bogiem.

Kandydaci na kapłanów zakonnych


Kandydaci do kapłaństwa są przyjmowani po maturze. Podobnie jak kandydaci na braci zakonnych odbywają postulat i nowicjat. Następnie podejmują formacje w Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie studiując filozofię i teologię przygotowują się do pracy kapłańskiej. Przed przyjęciem święceń diakonatu składają śluby uroczyste, zobowiązując się żyć w ubóstwie, posłuszeństwie i czystości przez całe życie, a przez to naśladować Chrystusa ubogiego, pokornego i posłusznego Ojcu. Formację seminaryjną kończą przyjęciem święceń kapłańskich. Istnieją w Polsce dwa Wyższe Seminaria Duchowne Ojców Franciszkanów: w Łodzi-Łagiewnikach i w Krakowie.

Postulat


To pierwszy okres formacji zakonnej, który trwa jeden rok. Czas ten charakteryzuje się tym, że chociaż kandydaci do zakonu nie noszą jeszcze habitu już nazywani są braćmi. A więc bracia postulanci przeżywając ten czas mają okazję pierwszy raz żyć prawdziwym życiem zakonnym. Klasztor postulatu znajduje się w Gnieźnie.

Zadasz może pytanie: A na czym polega życie zakonne w postulacie? Będąc na postulacie w bardzo konkretny sposób wejdziesz w rytm modlitwy i życia wspólnotowego. Zauważysz, że wśród codziennej modlitwy, pracy i nauki życie zakonne skupia się wokół trzech szczególnych miejsc. Pierwszym i najważniejszym jest kaplica. To tu czerpiemy siłę do pracy i pokonywania codziennych trudności. Eucharystia jest w centrum każdego dnia. Sprawowana rano, umacnia nas na cały dzień a sprawowana wieczorem sprawia, że wszystko, co robimy w ciągu dnia, robimy dobrze, by móc to ofiarować na ołtarzu Pana Jezusa. Drugim miejscem mającym ogromy wpływ na budowanie wspólnoty jest refektarz zakonny (inaczej jadalnia). Chodzi o to, że podczas spożywania posiłków, jest okazja do rozmów i bycia razem, podobnie jak w rodzinie. Trzecim miejscem, obecnym w każdym klasztorze, również na postulacie, jest rekreacja (sala wspólnych spotkań). Służy ona budowaniu wspólnoty w czasie wolnym.

Widzisz, nie jest to życie dla samotników, już od postulatu uczymy się życia wspólnotowego. Dzisiaj po trzynastu latach, gdy czasami zostaję w klasztorze sam, czuję się nieswojo. Rozumiem, co miał na myśli św. Franciszek, gdy mówił: „Pan dał mi braci”.

Oprócz tego będąc bratem postulantem rozpoczniesz albo będziesz kontynuował pracę nad swoją osobowością. Wiem, brzmi to bardzo poważnie, ale bez obaw, chodzi o to, byś potrafił prowadzić refleksję nad sobą i swoim rozwojem. Byś potrafił dostrzegać swoje wady i zalety, byś rozwijał swoją kulturę ogólną a także pogłębiał świadomość religijną i moralną. W praktyce przejawia się to w tym, że będzie można o tobie powiedzieć: ten człowiek jest naprawdę dojrzały.

Strona postulatu w Gnieźnie: postulatfranciszkanski.pl

Filmik przedstawiający życie w postulacie: www.youtube.com/watch?v=dBXd6jczL9k

Nowicjat


Jest czasem właściwego rozpoznania swego powołania i charyzmatu franciszkańskiego. Trwa rok i rozpoczyna się przyjęciem habitu zakonnego – znaku naszej konsekracji i poświęcenia się Bogu.

W trakcie nowicjatu nie ma wyjazdów do domu rodzinnego. Roczne odcięcie od dotychczasowych relacji z innymi ludźmi pomaga pogłębić i umocnić relację z Chrystusem, który jest fundamentem i centrum naszego życia. Formacja w nowicjacie zmierza ku głębszemu rozwojowi duchowemu poprzez modlitwę liturgiczną Kościoła, rozważanie Pisma Świętego i praktykę modlitwy indywidualnej.

Za formację w nowicjacie dopowiada Mistrz Nowicjatu. Zwieńczeniem nowicjatu są pierwsze śluby zakonne, posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Nasz Nowicjat znajduje się w Smardzewicach k. Tomaszowa Mazowieckiego.

Strona nowicjatu w Smardzewicach: klasztor.website.pl/nowicjat_wszystko.html

Klerykat


Po nowicjacie bracia przygotowujący się do kapłaństwa rozpoczynają studia filozoficzno-teologiczne w seminarium franciszkańskim w Łodzi-Łagiewnikach. Ten czas formacji trwa sześć lat, a kończy się święceniami kapłańskimi.

Pierwsze dwa lata studiuje się filozofię, kolejne cztery teologię. Naukę kończymy obroną pracy magisterskiej. Czas seminarium to dalszy rozwój swego charyzmatu franciszkańskiego, powołania i służby wobec bliźniego. Śluby wieczyste bracia składają zazwyczaj na piątym roku nauki w seminarium. Pod koniec piątego roku przyjmują święcenia w stopniu diakonatu, a rok później święcenia w stopniu prezbiteratu.

Bracia udzielają się w licznych duszpasterstwach przygotowując się do przyszłej pracy na niwie Pana. Formacja seminaryjna odbywa się na trzech bardzo istotnych sferach życia człowieka: ludzkiej, intelektualnej i duchowej.

Strona seminarium franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach: seminariumfranciszkanskie.pl

Juniorat


Po odbyciu nowicjatu kandydaci na braci zakonnych odbywają 5-letni juniorat.

Formacja ta odbywa się wraz z braćmi klerykami w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi-Łagiewnikach. Juniorat jest czasem przygotowania do złożenia ślubów wieczystych. Bracia Junioryści biorą udział w codziennych praktykach modlitewnych i pracy wraz z klerykami. Odbywają też formację intelektualną z wybranych przedmiotów: m. in. Pismo Św., franciszkanizm, liturgika, dogmatyka. Pełnią też posługi wobec ubogich w klasztorze łagiewnickim.

Po złożeniu ślubów wieczystych udają się zgodnie z wolą przełożonych do klasztorów swojej prowincji, gdzie pełnią rozliczne posługi wspierając braci-kapłanów w codziennym życiu i posługiwaniu.